DURSUN AKÇAM VAKFI

Anadolu’nun çatısında, 1800 metrenin üstündeki bir uzak yükseltide, verdiği yoğun göçler sonucu nüfusu onlarca yıldır 18.000’den yukarı çıkmayan, birçok yoksunluğun yaşandığı bir küçük ilde, Dursun Akçam Kültür ve Sanat Vakfı, tam 12 yıldır yaşamı çoğaltma, özgür düşünce, tutunamayanlara, ezilenlere, herkese eşit söz hakkı, kültür ve sanat adına mücadele ediyor. Bölgede yer alan dünyanın en güzel yayla coğrafyasının, kır çiçekleri kadar zengin olan yerel kültürün, çoksesliliğin, farklı dilliliğin, karşılığı para olmayan değerlerin yaşatılabilmesi uğruna, büyük güçlükleri göğüsleyerek inatçı bir mücadele sürdürüyor. Bu ışık, önce, dünyanın en güzel ormanlarına, doğal gelişimini sürdüren ve yöredeki zengin bitki kaynağının can damarı olan Pinus Silvestris çamlarına vuruyor; 20.000 çam fidanının serpilip geliştiği Dursun Akçam Ormanı’nı aydınlatıyor. Sanata, kültüre, insan emeğine uzanıyor… Bir ayağını insan kültürünün tükenmez temeli oyuna, tiyatroya basıyor… 11 yıldır yöreden yetişmiş sanatçıların yapıtlarından, yöre sözlü kültüründen esinlenerek yazılmış metinler üzerinden yöre insanını, köylüsünü, öğrencisini, bir başkasını oynamaya, becerisini, hayal gücünü paylaşmaya çağırıyor. 11 yıldır Kültür Sanat Günleri’nde birçok bilim insanı, sanatçı şehre konuk ediliyor, ağırlanıyor, yörenin özgün farklılığı tanıtılıyor, yöre politikası ve kültürüyle ilgili çalışmaların ulusal ve evrensel ölçüde paylaşılabilmesi için çaba gösteriliyor.
Adını Vakfa veren Dursun Akçam, Türkiye’den 12 Eylül faşizmi sırasında kaçmak ve Almanya’da sığınmacı olarak yaşamak zorunda kalmış, Hamburg Belediye Kütüphanesi’nde görev yapmıştı. Dursun Akçam’ın dostlarının çabası, Hamburg Belediyesi’nin kararıyla orada yaptığı çalışmalar, halklar ve kültürler arasında kurmaya çalıştığı köprüler göz önünde tutularak 29 Ağustos 2015 günü, Hamburg’da bir kıyıya onun adı verildi.

DURSUN AKÇAM KÜLTÜR VE SANAT VAKFI YÖNETİMİ
Dursun Akçam Kültür ve Sanat Vakfı, ana sözleşmesi gereği mütevelli heyeti oluşturan Dursun Akçam çocuklarından iki kişi ve dışarıdan (Ardahan) bir kişi ile yönetim, yine iki mütevelli heyet üyesi çocuk ve bir dışarıdan kişi ile Denetim Kurullarını oluşturmaktadır.
2023 Ocak Ayı güncellemesiyle, son yönetim organları şöyledir: 

Yönetim Kurulu Asıl 1. A. Alper Akçam, 2. Cahit Akçam, 3. Özkan Durmuş
Yönetim Kurulu Yedek: M. Suat Işıklı, Erkan Çimen, Esra Işıklı 
Denetim Kurulu Asıl: 1. A. Taner Akçam, 2. Yasemin Akçam (Ateşman), 3. Ertan Sariçam,
Denetim Kurulu Yedek: E. Fuat Işıklı, Erkan Çimen, Esra Işıklı 


DURSUN AKÇAM KÜLTÜR VE SANAT VAKFI VAKIF SENEDİ (YENİ) OCAK 2023

 

            DURSUN AKÇAM KÜLTÜR VE SANAT VAKFI SENEDİ

(13/12/2022 Tarih ve 2022/49 Esas sayılı Ardahan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi kararı ile tadil gören son hali)

BAŞLANGIÇ:

Bu vakıf senedinin altında adları ve adresleri yazılı gerçek kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre bir vakıf kurulmuştur.

VAKIF

Madde ı -Vakfın adı DURSUN AKÇAM KÜLTÜR VE SANAT VAKFI'dır. İş bu

resmi senette sadece vakıf denilecektir.

VAKFIN MERKEZİ

Madde 2 -Vakfın merkezi Ardahan İli Merkez İlçesi Kaptanpaşa Mahallesi Koca Mustafa Paşa Caddesi No: 20 ARDAHAN’dır.

İlgili mevzuat çerçevesinde vakıf yönetim kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

VAKFIN GAYESİ

Madde 3 -Vakfın Gayesi

a) Eğitimci-yazar Dursun Akçam'ı ve eserlerini tanıtmak; Dursun Akçam'ı edebiyatçı, eğitimci ve sendikacı yönlerinin toplum tarafından kavranmasını sağlamak; ülkenin kültürel ve sosyal yaşamına bu doğrultuda katkılarda bulunmak.

b ) Eğitimlerini ekonomik güçlüklerden dolayı sürdüremeyecek durumda olan öğrencilere eğitim ve barınma yardımı sağlamak.

c)  Amacına uygun sanatsal ve kültürel içerikli kurslar düzenlemek, kütüphaneler kurmak.

d)  Amacına uygun seminer, sempozyum, konser, konferans, yarışma vb. etkinlikler düzenlemek ve bu etkinliklerde ödül, sertifika, katılım belgesi vb. belgeler vermek.

e)- Amacına uygun süreli ve süresiz dergi, broşür gibi yazılı, CD, VCD vb. görsel yayınlar çıkarmak, telif hakkı almak, telif hakkı satmak.

f)- İhtira hak ve beratları lisans, marka, ticaret ünvanı, know-how gibi gayri maddi hakları iktisap etmek, kullanmak, kiraya vermek.

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER

  1. Madde 4 – Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet satın alma ve kiralama suretiylesahip olmaya ve kullanmaya; halen yapımı sürmekte olan Dursun Akçam Kültür Evi’nin her türlü tadilat, tamirat ve yenilenmesi için gerekli harcamayı yapmaya; vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına bir yada birden çok taşınmaz mal gelirlerini bir yada bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurtdışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmaya, bunlardan kamu kurumu haricindekilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularında birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya ve Türk Medeni Kanununun 48'nci maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu tarafından yasaklanan maksatlarda kullanamaz. Bu bölümde başka gayeler ve ifası imkansız iş ve eylemlere yer verilemez.
  2. VAKFIN MAL VARLIĞI

Madde 5 -Vakfın kuruluş mal varlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş

olan ve bir örneği dosyada mevcut olan Ardahan Tapu Müdürlüğü’nce onaylı 21.06.2004 tarihli T.C Tapu Senedi’ne göre Cilt NO: 3 Yevmiye: 526, Sayfa: 297’de kayıtlı Ardahan İli Merkez İlçesi Kaptanpaşa Mahallesi,  Koca Mustafa Paşa Caddesi 285 Ada 21 Parsel 29L2B4 Pafta’da Kışla Caddesi Emniyet Lojmanı yanı adresinde bulunan ve Ardahan Belediyesi’nin 02.08.2005 tarihli Yapı Kullanım İzin Belgesi verdiği Dursun Akçam Kültür Evi ile;

Vakıflar Bankası Balgat Şubesi nezdindeki 00158007284134164 hesapta yer alan 5.000,00 YTL’dir.

Kuruluş mal varlığı, vakfın kurulmasını müteakip, mal varlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

VAKFIN ORGANLARI VE ÜYELİK

Madde 6 -Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

a) Mütevelli Heyet

b) Yönetim Kurulu

c ) Denetim Kurulu

Vakfın amaç ve faaliyetlerini benimseyen ve Vakfa maddi ve manevi destek olmak isteyen kişiler, Mütevelli Heyeti kararı ile Vakfa üye olarak kabul edilebilir.

MÜTEVELLİ HEYETİ

Madde 7 -Vakfın mütevelli heyeti, ekli listede adları yazılı ve iş bu vakıf senedi altında imzaları bulunan gerçek kişilerdir. Mütevelli heyeti kurucu başkanı Alper AKÇAM’ın görevinin herhangi bir nedenle sonlanması halinde, ya da Mütevelli Heyet çoğunluğunun isteği üzerine değişebilir. Mütevelli heyeti arasından en fazla oyu alan kişi başkan seçilir. Mütevelli heyetinden bir kişinin teklifi ve başkanın onayı ile üyeler arasından mütevelli heyetine katılım yapılabilir.  Bu vakıf senedinde imzaları bulunan mütevelli heyet üyeleri, kendilerinden sonra görev yapmak üzere yerlerini almasını istedikleri üç kişinin adını önceden belirleyerek yazılı olarak mütevelli heyete verirler. Mütevelli Heyet ilk toplantısında önerilen kişiler arasından bir seçim yapar. Mütevelli Heyet veya Yönetim Kurulundan istifa dilekçesi Vakfa tebliğ edildiği tarihte hiçbir organın karar almaya gerek olmaksızın sonuç doğurur.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 8 -Mütevelli heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

a) Yönetim kurulunu seçmek,

b) Denetim Kurulunu seçmek,

c) Vakfa üye kabul etmek, üye ödenti miktarını belirlemek,

d) Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,

e) Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

f) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

g) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve ek değişiklikler yapmak,

h) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.

Vakıf mütevelli heyeti, yönetim kurulunun tamamını veya bir kısmını herhangi bir zamanda, Türk Medeni Kanunu’nun uygulamasını gösterir tüzük hükümleri itibarı ile azil sebeplerinin oluşması halinde mahkemenin vereceği azil kararını beklemeden görevden alabilir.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI:

Madde 9 -Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.

Bütçe ve çalışma raporlanın onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere (iki yılda bir) Şubat ayı içinde toplanır. 

Mütevelli heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce mütevelli heyeti üyelerine ulaşacak şekilde e-mail/fax/SMS’den biri ile bildirilir. Toplantı için gerekli tüm iş ve işlemler Başkan tarafından yapılır.. 

Mütevelli heyet üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantı nisabı, üye tamsayısının üçte birinden (1/3) az olamaz. Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde Başkan’ın oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten, bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekâlet toplanamaz. Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının üçte ikisidir.

YÖNETİM KURULU

Madde 10 -Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyetçe iki yıllığına seçilecek (3) asil (3) yedek üyeden oluşur. Mütevelli heyet başkanı, aynı zamanda yönetim kurulu başkanıdır. Vakıf dışından kişilerin yönetim kuruluna seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan vekili ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Yönetim ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya (3) toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır. Toplantı yeter sayısı (2) olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Üyelerin eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

 YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, VETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Madde 11 -Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır. Bu sıfatla yönetim kurulu;

a) Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular

b) Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar.

c) Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.

d) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilere hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.

e) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.

f) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.

g) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.

h) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir tablosu ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.

i) Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.

j) Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.

k) Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.

l) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

 VAKFIN TEMSİLİ:

Madde 12 -Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcılarına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya bir

kaçını, yetkili memur ve memurlardan herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

 

DENETİM KURULU:

Madde 13 -Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, mütevelli heyetçe kendi içinden ve çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan iki yıl için seçilecek (3) kişiden oluşur. Ayrıca

(3) yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asil üye yerine yedek üye göreve çağrılır.

Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Vakıf hesapları yeminli mali müşavirler tarafından da tasdik edildikten sonra hesap dönemi itibarı ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.

HUZUR HAKKI:

Madde 14 -Hiçbir şart ve koşul altında Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı veya herhangi bir ücret verilmez.

VAKFIN GELİRLERİ:

Madde 15 -Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

a) Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar

b) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler

c) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.

d) Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile

     sağlanacak gelirler.

 

VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER:

Madde 16 -Türk Medeni Kanunu'nda değişiklik yapan Türk Medeni Kanunu’nun 4 üncü maddesi ile, bu kanunun uygulanmasını gösterir Tüzüğün 37 .maddesi hükmü uyarınca; Vakıf giderleri bütçeye bağlı olarak yapılır. Vakıf bütçesi Yönetim Kurulu'nca

hazırlanarak Mütevelli Heyeti'nin onayına sunulur. Tüm gelir ve giderler tahmini bütçe doğrultusunda gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu kararıyla ödenek aktarması yapılabilir .

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde 17 -Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin en az üçte birinin (1/3) yazılı teklifi ile, mütevelli heyet üye tamsayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ile yapılır . 

VAKFIN SONA ERMESİ:

Madde 18 -Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde amaç ve hizmet konuları vakıf senedinde adı belirtilmek şartı ile konusuna en yakın olan bir başka vakfa devredebilir.

Vakfın feshi, ancak yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye tamsayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ile mütevelli heyet üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ile mümkündür.

VAKIF KURUCULARI:

Madde 19 -Vakıf kurucularının adı-soyadı:

1. Ahmet Alper AKÇAM,  Karakusunlar Mahallesi,24.Cd. No : 27/13 Balgat-Ankara (Alacaatlı Mahallesi, 4834 Cadde, Toki İncek 2. Etap, T4/1 Blok, Daire 40, ÇANKAYA / ANKARA 

2. Altuğ Taner AKÇAM,    267- 19th Avenue South Minneapolis MN 55455M USA (Çiğdem Mahallesi, 1550 Cadde, No: 46, Başkent Bitesi, A Blok, Daire 7, ÇANKAYA/ ANKARA)

3. Yasemin AKÇAM, Turkische Delegation Zieglergasse 5 / 2  1070 Wien / Avusturya  (Çiğdem Mahallesi, 1550 Cadde, No: 46, Başkent Bitesi, A Blok, Daire 7, ÇANKAYA/ ANKARA)

4. Cahit AKÇAM, Karakusunlar Mahallesi,Güven Şeker Sitesi B Blok No : 6 Balgat-AnkarA  (Çiğdem Mahallesi, 1550 Cadde, No: 46, Başkent Bitesi, A Blok, Daire 7, ÇANKAYA/ ANKARA)

 

 

ARA

YARDIM VE DESTEK İÇİN

DURSUN AKÇAM KÜLTÜR SANAT VAKFI VE KÜLTÜREVİ

DURSUN AKÇAM ORMANI

HAMBURG'DA DURSUN AKÇAM KIYISI

ARDAHAN'IN ÖLÇEK KÖYÜ TARİHİ

YAPITLARI